İŞ HUKUKU

İş Hukuku

 

Ülkemizde iş ve çalışma hayatını düzenleyen yazılı kanun ve mevzuatın tamamına iş hukuku adı verilmektedir. Ülkemizde işveren ve işçi ilişkisinin düzenlenmesi ve karşılıklı olarak çıkarların korunması adına iş hukuku önemli bir durumdur. Böylece iki taraf arasında bir anlaşmazlık olması halinde devreye iş hukuku hükümleri girer. Böylece resmi süreçlere göre aradaki anlaşmazlık çözülür.

 

İş hukuku işçi haklarını korumak adına oluşturulan kurumlar bütünüdür. Ülkemizde işçilerin yaşadıkları her türlü konu iş hukukunun kapsamına girmektedir. Bu yüzden iş hayatında belli sorunlar yaşayan herkes iş hukuku desteği almak için bir avukata başvurabilir. Bu kurallar bütünü devlet memurlarını da 657 Sayılı Kanun kapsamında düzenlemektedir. 

 

İş Hukuku Özellikleri Nelerdir?

İş hukuku hem işveren hem de çalışan için aradaki ilişkiyi net şekilde ortaya koyan bir kurallar bütünüdür. İş hukuku belli özellikler barındırmaktadır;

  • İş hukukunun çıkış noktası işçi haklarını korumaktır. İnsan haklarına uygun olmayan muamele ve devletin sağladığı hakların gasp edilmesi halinde yasalar çalışanları koruma altına almaktadır.
  • İşveren ile işçi arasında iş hukuku kapsamında bir tereddüt ve sorun olması durumunda işveren lehine çözümler uygulanır.
  • İş hukukunda işçinin lehine emredici kurallar bütünü uygulanmaktadır. Bu yüzden işveren bu kurallara uymakla yükümlüdür.
  • İşçiler sendikalar üzerinden yönetime katılırlar. Bu hakları iş hukuku kapsamında her işçi gönüllü olarak kullanma hakkına sahiptir.
  • İş hukuku karma hukuk kapsamında yer alır. Çünkü devleti de kapsayan özel bazı hükümler söz konusudur.
  • İş hukukunun ana amacı çalışan kişilerin haklarını korumak ve kişiliğini muhafaza etmesini sağlamaktadır.
  • Bir kural hakkında tereddüt yaşanırsa işçi lehine sonuçlanmaktadır.

 

İş Hukukuna Kimler Dahil Edilir?

İş hukuku sadece hizmet sözleşmesinde yer alan tarafların arasındaki ilişkiyi düzenlemez. Bununla birlikte bu tarafların üye olabilecekleri örgüt ve toplu iş sözleşmesini de kapsamaktadır. Bu yüzden iş hukuku bireysel ve toplu iş hukuku olarak sınıflara ayrılmaktadır. Bu yüzden iş hukukunun kapsamına kimlerin dahil olduğunu bilmek önem taşır. İş hukukuna dahil olan kişileri sizler için şöyle ayırt edebiliriz;

İşçi: Bir iş sözleşmesinde çalışan kişidir. Bir kimsenin işçi olabilmesi için işyerinde çalışması gerekmez.  Fikri olarak da çalışabilir. Bir sözleşmede gösterilen işte çalışmakla yükümlüdür. İş Kanununa göre ücret karşılığı çalışır. Ücret belirlenmeden sözleşme belirlenemez.

İşveren: Bir iş sözleşmesinde işçi çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. İşveren tek ya da ortaklık kapsamında birden fazla kişi olabilir.

İşveren Vekili: İşverenin adına hareket eden, işyeri ve işletmenin yönetiminde bulunan kişilerdir. İşveren vekilleri verilen yetki ile işçiyi temsil eder ve faaliyetlerinden işveren sorumlu olur. İşin yapısına göre farklı isimler alır. Genel müdür, fabrika müdürü, personel müdürü gibi sıfatlar almaktadır.

Alt İşveren: Bir işyerinde üretim aşamasında yardımcı işlerde ya da teknolojik uzmanlık gerektiren işlerde görev alan ve kendi işçilerini bu işyerinde görevlendiren gerçek, tüzel ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ya da kurumlardır.

AVUKATA SOR